UWAGA. Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczone w Państwa urządzeniu. Polityka Cookies

Regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Milka sercem z naszymi”
(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem loterii promocyjnej „Milka sercem z naszymi”, zwanej dalej: „Loterią” jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł, NIP: 525-10-22-800, REGON: 011778739, zwana dalej: „Organizatorem”.

2. Loteria trwa od 15 lutego 2019 roku do 9 lipca 2019 roku (termin zawiera okres wydawania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Zakup produktów objętych Loterią i dokonywanie zgłoszeń w sposób opisany w § 2. ustęp 3 litera c) Regulaminu, możliwe jest w okresie od 15 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku. Zgłoszenie do Loterii możliwe jest od 15 lutego 2019 roku od godziny 12:00 do 31 marca 2019 roku do godziny 23:59:59. W Loterii nieuwzględniane będą Zgłoszenia dokonane przed lub po terminie dokonywania Zgłoszeń.

3. Produktami, których zakup w okresie od 15 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku umożliwia udział w Loterii, są wszystkie produkty marki Milka, z wyłączeniem lodów Milka, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Mondelez Polska sp. z o.o. oraz dostępne w sklepach (dalej: „Punkt sprzedaży”) prowadzących sprzedaż detaliczną na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez sieć Internet, z wyjątkiem urządzeń vendingowych lub innych miejsc czy urządzeń w których niemożliwe jest uzyskanie paragonu (dalej łącznie: „Produkty Promocyjne”). Zakup Produktów Promocyjnych przed dniem 15 lutego 2019 roku i po dniu 31 marca 2019 roku nie uprawnia do udziału w Loterii.

4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Warunki uczestnictwa w loterii

1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania Zgłoszenia, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora, Mondelez Polska Sp. z o.o.; Mondelez Europe Procurement GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce; Mondelez Europe Services GmbH (sp. z o.o.) - Oddział w Polsce; Mondelez International RD&Q Sp. z o. o.; Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka „Olza” w Cieszynie; Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Jankowicach; Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Ciastek w Płońsku; Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Ciastek w Jarosławiu; Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Czekolady w Bielanach Wrocławskich; Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Wyrobów Czekoladowych w Skarbimierzu; Mondelez Polska Production sp. z o.o. Fabryka Gum w Skarbimierzu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności:

a) jednorazowy zakup w Punkcie sprzedaży w okresie od 15 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku z zastrzeżeniem, że zakup kilku Produktów Promocyjnych stwierdzony jednym paragonem fiskalnym uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia na podstawie tego paragonu niezależnie od liczby stwierdzonych nim zakupów Produktu Promocyjnego (dalej: „Zakup Promocyjny”); oraz

b) zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego, świadczącego o dokonaniu Zakupu Promocyjnego, w okresie, o którym mowa w podpunkcie a) powyżej; a następnie

c) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego w Loterii w okresie od 15 lutego 2019 roku od godziny 12:00 do 31 marca 2019 roku do godziny 23:59:59 (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej www.loteriamilka.pl (dalej: „Strona Loterii”) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) następujących danych:
i. adres e-mail Uczestnika;
ii. numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (numer paragonu najczęściej znajdujący się w jego prawej górnej części);
iii. wdatę dokonania Zakupu Promocyjnego;
iv. numer kasy fiskalnej;
v. numer NIP sklepu;

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z Loterią poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa;

e) oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa.

4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę Loterii. Każdemu zarejestrowanemu Zgłoszeniu Organizator nadaje Unikatowy Identyfikator Cyfrowy (dalej: „UIC”), o czym informuje Uczestnika w sposób opisany w ust. 5 poniżej.

5. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii, Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat potwierdzający, że jego Zgłoszenie jest zarejestrowane oraz zawierający dane Zgłoszenia (wraz z numerem UIC). Komunikat ten jest możliwy do wydrukowania. Uczestnik przystępuje do Loterii z chwilą otrzymania potwierdzenia zarejestrowania Zgłoszenia od Organizatora.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych w postaci numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, daty dokonania Zakupu Promocyjnego, numeru kasy fiskalnej ani numeru NIP sklepu wprowadzonych przez Uczestnika w ramach Zgłoszenia po jego zarejestrowaniu.

7. Jedno zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los.

8. Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia danego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego wyłącznie raz w całym okresie przyjmowania Zgłoszeń w Loterii. Powyższe nie wyklucza wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń w Loterii przez danego Uczestnika na podstawie różnych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego, lecz nie więcej niż 20 Zgłoszeń dziennie pochodzących od jednego Uczestnika. Jako jednego Uczestnika rozumie się osobę, która posługuje się zbieżnymi danymi jednoznacznie identyfikującymi Uczestnika.

9. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, a także dokonywanie Zgłoszeń z podaniem danych nieprawdziwych. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia przez Uczestnika (tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail lub innym identyfikatorem) postanowień Regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego ustępu Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Loterii, pozbawić go prawa do Nagrody, usunąć jego Zgłoszenia w Loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).

10. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a) paragon fiskalny jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Punkt sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b) paragon fiskalny nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

c) w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też na paragonie widnieje adnotacja Punktu sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego.

11. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych w okresie od 15 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu sprzedaży, potwierdzająca fakt dokonania Zakupu Promocyjnego spełniającego warunki opisane w Regulaminie. Adnotacja taka musi być opatrzona pieczątką Punktu sprzedaży. W innym przypadku paragon fiskalny nie będzie uwzględniony w Loterii.

12. Z zastrzeżeniem § 2 ustęp 8 powyżej, każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych, nie więcej jednak niż 20 Zgłoszeń dziennie. Każdorazowo, w celu badania autentyczności dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego oraz w celu zweryfikowania przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika wskazania – w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail - okazania tylu dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego (w postaci paragonów fiskalnych), ilu Zgłoszeń dokonał Uczestnik w całym dotychczasowym okresie Loterii - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii, usunięcia wszystkich jego Zgłoszeń w Loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w Loterii.

13. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w § 2 ustęp 12 Regulaminu lub w przypadku braku pozytywnej weryfikacji, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii w tym usunąć wszystkie jego Zgłoszenia w Loterii zarówno dotychczasowe jak i przyszłe, pozbawić go prawa do nagrody lub pozbawić prawa do udziału w Loterii. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie, o którym mowa w § 2 ustęp 12 Regulaminu w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 25 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w § 5 ustęp 15 Regulaminu. Organizator w czasie procesu weryfikacji ma prawo wstrzymać wydanie nagrody na 30 dni, jednak nie dłużej niż do 21 maja 2019 roku.

14. W przypadku, gdy w Loterii jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego samego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, zawierającego te same dane w postaci: numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, daty dokonania Zakupu Promocyjnego oraz numeru NIP punktu sprzedaży detalicznej) Organizator uwzględnia w Loterii wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie, zaś pozostałe takie Zgłoszenia nie biorą udziału w Loterii.

15. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

16. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Loterii lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii, Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie będą uwzględniane w Loterii.

§ 3. Czas trwania loterii

Loteria trwa od 15 lutego 2019 roku do 9 lipca 2019 roku (termin zawiera okres wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji), przy czym zakup Produktu Promocyjnego możliwy jest wyłącznie w terminie od 15 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku, zaś dokonywanie Zgłoszeń od 15 lutego 2019 roku od godziny 12:00 do 31 marca 2019 roku do godziny 23:59:59.

§ 4. Nagrody

1. W Loterii do przyznania jest 4546 Nagród. Nagrody mają postać:

a. Nagrody I Stopnia w postaci vouchera na 4-dniowy wyjazd VIP (trzy noclegi) na Puchar Świata Wisła 2019/2020 w Wiśle dla pięciu osób w dniach 22-25 listopada 2019 roku o wartości 22.250,00 złotych (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100); voucher obejmuje nocleg w Hotelu Gołębiewskim w Wiśle, ubezpieczenie kosztów leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie, opiekę pilota, wyprawę po górach samochodem terenowym, pobyt w parku linowym, wspinaczkę na skałce wspinaczkowej na poligonie Pasieki w Wiśle, transport pod skocznię, wstęp na pierwszy i drugi dzień zawodów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, transport do hotelu, zwiedzanie skoczni, zwiedzanie Wisły z przewodnikiem, wjazd na Równicę, wstęp do Parku Wodnego Tropikana, wstęp na dyskotekę w Restauracji Zielonej, wstęp na zajęcia w klubie dla dzieci; organizatorem turystyki odpowiedzialnym za wyjazd jest Biuro Podróży "Eskapada", zwane dalej: „Biurem podróży”. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu realizacji vouchera Laureat Nagrody I Stopnia ustala bezpośrednio z Biurem podróży. Organizator przewidział 1 taką Nagrodę w Loterii. Termin zgłoszenia vouchera do realizacji – najpóźniej do 8 listopada 2019 r. Regulamin realizacji voucherów dostępny na Stronie Loterii.

b. Nagrody II Stopnia w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania dwóch biletów na Puchar Świata Wisła 2019/2020 – Konkurs Drużynowy w dniu 23 listopada 2019 roku o wartości 280,00 złotych (dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100) każdy; Organizator przewidział 45 takich Nagród w Loterii, termin zgłoszenia voucherów do realizacji najpóźniej do 8 listopada 2019 r. poprzez formularz kontaktowy na stronie loterii. Regulamin realizacji voucherów dostępny na Stronie Loterii.

c. Nagrody III Stopnia w postaci termosu Milka o pojemności 350 ml z autografami skoczków o wartości 19,67 złotych brutto (dziewiętnaście złotych, 67/100) każdy; Organizator przewidział 4500 takich Nagród w Loterii.

2. Laureatowi Nagrody I Stopnia przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w związku z wydaniem Nagrody I Stopnia. Kwota nagrody dodatkowej wynosi 2.472 złotych. Kwota nagrody dodatkowej zostanie potrącona przez Organizatora i odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi do właściwego urzędu skarbowego.

3. Powyższe nagrody w Regulaminie zwane są dalej odpowiednio jako: „Nagroda” lub „Nagrody”.

4. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ich równowartość pieniężną.

5. Laureatom Nagród nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6. Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną Nagrodę w Loterii, z zastrzeżeniem każdorazowego spełnienia warunków przyznania Nagrody w Loterii.

7. Pula Nagród wynosi 125.837,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych, 00/100).

8. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).

§ 5. Zasady przyznawania i sposób wydania nagród w loterii

1. O wygranej Nagrodzie II albo III Stopnia Uczestnik informowany jest bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii czy do jego Zgłoszenia przypisana została Nagroda (tj. czy Zgłoszenie jest wygrywające w zakresie Nagrody II Stopnia albo Nagrody III Stopnia), czy też nie. Uczestnicy, których Zgłoszenia są wskazane jako wygrywające w sposób opisany w zdaniu poprzednim są: „Laureatami Nagród”.

2. Zgłoszenie będzie Zgłoszeniem zwycięskim, jeśli w czasie otwarcia bramki czasowej, do której przypisana jest Nagroda II albo III Stopnia, jest ono pierwsze po upływie daty i godziny, na którą wyznaczono bramkę czasową. Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych.

3. W okresie od 15 lutego 2019 roku od godz. 12:00 do 31 marca 2019 roku do godziny 23:59:58 Organizator przewidział otwarcie 4545 (słownie czterech tysięcy pięciuset czterdziestu pięciu) bramek czasowych, z czego codziennie dokonuje otwarcia 101 bramek z Nagrodami, w tym 1 (jednej) bramki zawierającej Nagrodę II Stopnia i 100 (stu) zawierających Nagrodę III Stopnia.

4. Nagrody II i III Stopnia są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera informatycznego przyjmującego Zgłoszenia do Loterii. Bramki ustalono w ten sposób, iż zachodzi możliwość pokrywania się czasu ich trwania. Bramki otwierane są w różnym czasie, lecz wszystkie kończą się, o ile nie zostanie przyznana w nich Nagroda, o godzinie 23:59:59 dnia, w którym zostały otwarte.

5. Bramka pozostaje otwarta w czasie określonym przez Organizatora do czasu Zgłoszenia się Uczestnika w czasie jej trwania i przypisania Uczestnikowi Nagrody. Możliwa jest sytuacja jednoczesnego otwarcia kilku bramek czasowych (tzn. sytuacja, gdy czas otwarcia bramek jest różny). W przypadku przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia do Loterii w przypadku jednoczesnego otwarcia kilku bramek, Zgłoszenie Uczestnika przyporządkowane zostanie do chronologicznie pierwszej otwartej bramki. Jeśli żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem a zamknięciem bramki, Nagroda pozostaje nieprzyznana i zasila pulę Losowania Dodatkowego.

6. Nagroda I Stopnia jest przyznawana w wyniku losowania (dalej: „Losowanie”) mającego miejsce w dniu 15 kwietnia 2019 r. z puli wszystkich Zgłoszeń, zarówno wskazanych jako nagrodzone w bramkach, jak i wylosowanych w Losowaniu Dodatkowym oraz niewskazanych jako nagrodzone w bramkach oraz niewylosowanych w Losowaniu Dodatkowym. Organizator wylosuje 3 Laureatów, z których pierwszy będzie Laureatem z listy głównej zaś dwóch kolejnych Laureatami z listy rezerwowej.

7. W przypadku niewydania Nagród w ramach procedur bramkowych przewidzianych niniejszym Regulaminem, w dniu 8 kwietnia 2019 roku Organizator przeprowadzi losowanie dodatkowe z puli wszystkich Zgłoszeń dokonanych w Loterii od dnia 15 lutego 2019 roku od godziny 12:00 do dnia 31 marca 2019 roku do godziny 23:59:59, które nie były wskazane jako zwycięskie w ramach procedur bramkowych (dalej: „Losowanie Dodatkowe”). Organizator wylosuje tylu Laureatów w ramach Losowania Dodatkowego, ile Nagród nie zostało wydanych w Loterii. Organizator najpierw chronologicznie przyznaje Nagrody II Stopnia a następnie Nagrody III Stopnia. W przypadku niewydania Nagrody przypisanej Laureatowi w wyniku Losowania Dodatkowego pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

8. Losowanie i Losowanie Dodatkowe odbywają się w siedzibie Organizatora przy użyciu certyfikowanego systemu informatycznego przeznaczonego do wykonywania losowań w loteriach promocyjnych.

9. Na jedno Zgłoszenie może przypadać wyłącznie jedna Nagroda, z wyłączeniem Nagrody I Stopnia, która może być przyznana również na podstawie Zgłoszeń nagrodzonych Nagrodą II i III Stopnia. Uzyskanie prawa do Nagrody danego stopnia nie wyłącza możliwości uzyskania prawa do Nagrody innego stopnia na podstawie innego Zgłoszenia. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator ma prawo zażądać od tych osób przesłania – w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail oryginałów dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego ustępu do przesłania oryginałów dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego stosuje się odpowiednio zapisy § 2 ustęp 13. W przypadku nie wypełnienia obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym przez daną osobę traci ona prawo do Nagrody.

10. Laureaci Nagród, niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Regulaminu są powiadamiani o wygranej za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania prawa do Nagrody. Organizator wysyła do każdego z Laureatów Nagród, zgodnie z powyższym, wyłącznie jedną wiadomość poczty elektronicznej.

11. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureaci Nagród zobowiązani są do uzupełnienia w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, przesłanego w wiadomości, aktywnego formularza zawierającego:

1) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (wraz z kodem pocztowym), adresu e-mail podanego w Zgłoszeniu, numer telefonu, a w przypadku Nagrody I Stopnia także numer dowodu tożsamości, numer PESEL, zaś w przypadku braku numeru PESEL, data urodzenia i obywatelstwo;

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych w związku z organizacją Loterii i wydaniem Nagród;

3) wyraźne zdjęcie dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, podanego w zwycięskim Zgłoszeniu. Zdjęcia wgrywane do formularza muszą być plikami w formacie .jpg albo .png o wielkości poniżej 3 MB każdy.

12. W przypadku:

a) niewysłania przez Laureata Nagrody aktywnego formularza ani zdjęć dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ustęp 11 Regulaminu; lub

b) przesłania przez Laureata Nagrody zdjęć dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, których jakość uniemożliwia odczytanie ich treści; lub

c) przesłania przez Laureata Nagrody dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem; lub

d) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie,

Laureat Nagrody przyznanej w bramkach czasowych traci prawo do Nagrody, a w konsekwencji Nagroda ta trafia do puli Nagród Losowania Dodatkowego. W przypadku Laureata Nagrody I Stopnia traci on prawo do Nagrody, zaś Nagroda I Stopnia przechodzi na rzecz pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej; gdy Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej utraci zgodnie z powyższym prawo do Nagrody, Nagroda I Stopnia przechodzi na drugiego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej; natomiast w sytuacji, gdy drugi Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej utraci prawo do Nagrody, Nagroda I Stopnia pozostaje do dyspozycji Organizatora.

13. Do Laureatów Nagrody wylosowanych w Losowaniu Dodatkowym postanowienia § 5 ustępów 10-12 stosuje się odpowiednio, przy czym, jeśli Laureat Losowania Dodatkowego utraci prawo do Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

14. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię i 8 ostatnich znaków UIC) jest publikowana na bieżąco niezwłocznie po zweryfikowaniu prawa danego Laureata do Nagrody, jednak nie później niż do 21 maja 2019 roku na stronie internetowej www.loteriamilka.pl.

15. Nagrody są wydawane najpóźniej do 21 maja 2019 roku. Nagrody I oraz II Stopnia wydawane są przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie na adres podany w formularzu Laureata, natomiast Nagrody III Stopnia wydawane są przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany w formularzu Laureata.

16. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody od podpisania protokołu odbioru Nagrody przez Laureata Nagrody.

§ 6. Nadzór nad loterią oraz reklamacje

1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”) działająca na podstawie regulaminu Komisji. Członkowie Komisji posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z treści przepisów o grach hazardowych i Regulaminu w zakresie niezbędnym dla sprawowania nadzoru nad przebiegiem Loterii. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

2. Losowanie i Losowanie Dodatkowe odbywa się w obecności Komisji. Z przebiegu Losowania i Losowania Dodatkowego jest sporządzany protokół.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sposób opisany poniżej, w terminie nie później niż do 4 czerwca 2019 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres w terminie do 18 czerwca 2019 roku.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Milka sercem z naszymi”.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w § 6 ustęp 1 Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym w terminie do 9 lipca 2019 roku, na adres podany w pisemnej reklamacji.

7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Nagród w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Mondelez Europe Services GmbH (Sp. z o.o.) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450700, NIP 108-00-15-150 (dalej: „Mondelez”).

2. Administratorem danych osobowych Laureatów Nagród (i) w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, (ii) w celu prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych wygranych, (iii) na potrzeby kontroli celno-skarbowej oraz (iv) danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią, (v) danych zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest Organizator, tj. IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa.

3. W poniższej informacji dotyczącej danych osobowych odpowiednio Mondelez i Organizator zwani są Administratorem.

4. Mondelez wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Mondelez możliwy jest e-mailowo pod adresem: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

5. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailowo pod adresem: abi@iq-marketing.pl.

6. Dane osobowe są przetwarzane przez Mondelez: (i) w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym celem wyłonienia zwycięzców Loterii, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom Loterii oraz ogłoszenia wyników Loterii, na podstawie zgody Uczestnika lub Laureata Nagrody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Mondelez (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora (jako administratora): (i) w celu wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych wygranych, na potrzeby kontroli celno – skarbowej oraz rozpatrzenia reklamacji na podstawie konieczności wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (ii) w celu ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. W każdej chwili Uczestnikowi lub Laureatowi Nagrody przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub Laureata Nagrody, bądź dane osobowe będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Dane osobowe Uczestników lub Laureatów Nagród mogą zostać ujawnione przez Mondelez podmiotom i organom, którym Mondelez jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem wydania Nagród. Do danych osobowych Uczestników lub Laureatów Nagród mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Mondelez, w tym agencje marketingowe, podmioty księgowe lub informatyczne. W szczególności, Mondelez powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Laureatów Nagród Organizatorowi w zakresie niezbędnym do zorganizowania i przeprowadzenia Loterii.

10. Dane osobowe Uczestników lub Laureatów Nagród mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom, którym administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną powierzone podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem doręczenia odpowiedzi na wniesione reklamacje.

11. Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu je przetwarza: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Laureat Nagrody – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika lub Laureata Nagrody dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

12. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, prawo do żądania przeniesienia danych i cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, formularza Laureata lub podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody Laureatowi Nagrody lub odpowiednio uzyskania przez Laureata Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub Laureata Nagrody. Zakres danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1723).

14. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika ani Laureata Nagrody zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

15. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16. Uczestnik w Loterii zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

§ 8. Usługa świadczona drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Loterii, przesyłania Zgłoszeń do Loterii oraz uzupełnienia formularza Laureata zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w § 6 Regulaminu. Komisja rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w § 6 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 1 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 1 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem Zgłoszenia). Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Strony Loterii, formularza zgłoszeniowego i formularza Laureata wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz. 165).

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.loteriamilka.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem ”Milka sercem z naszymi” złożony/wysłany na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, Regulamin jest wysyłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku.

4. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Zwycięzcy Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.